For cariers

Warunki zlecenia:

 1. Zleceniobiorca zawierając ze Zleceniodawcą umowę przewozu wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszych OWP.
 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż przestrzega wszelkich regulacji w zakresie płacy minimalnej, także wynikających z prawa obcego, w szczególności niemieckiej ustawy o płacy minimalnej z dnia 11.08.2014 r, francuskiej Loi Macron, dekretu nr 2016-418 (Décret n° 2016-418) z dnia 7 kwietnia 2016 roku oraz art. L1262-4 francuskiego Kodeksu Pracy, austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w Austrii LSD-BG, norweskiej ustawy o środowisku pracy dot. delegowania pracowników Arbeidsmiljolovens, włoskiego dekretu nr 136/2016, holenderskiej ustawy WAGW EU i upoważnia Zleceniodawcę do weryfikacji prawdziwości tego oświadczenia, w szczególności poprzez żądanie dostarczenia stosownych informacji i dokumentów.
 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie komunikacyjne (OC, autocasco) oraz OCP z pełnym zakresem ubezpieczenia na cały czas świadczenia usług, przez co rozumie się, brak wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących rodzaju towaru (mienia) przyjmowanego do przewozu, a także brak wyłączeń dotyczących zakresu terytorialnego, na którym mają być wykonywane przewozy, oraz sumą gwarancyjną odpowiadającą każdorazowo wartości mienia przyjmowanego do przewozu nie niższą niż górna granica odpowiedzialności przewoźnika za szkodę, określona w art. 65-70 i 80-85 Prawa przewozowego i/lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia. Zleceniobiorca potwierdza, iż posiada stosowne ubezpieczenie.
 4. Zleceniobiorca niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, a na żądanie Zleceniodawcy jeszcze przed udzieleniem zlecenia, zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy następujące dokumenty: – polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika; – ogólne warunki ubezpieczenia; – pisemne zaświadczenie towarzystwa ubezpieczeń o ważności polisy, nie dawniejsze niż 14 dni od dnia wystawienia, pod rygorem odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy, bez konieczności wzywania do jej wykonania i bez prawa do wynagrodzenia.
 5. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca potwierdza, iż posiada doświadczenie w świadczeniu usług przewozu analogicznych do tych, które zostały mu zlecone.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu, w tym transportu międzynarodowego, jeśli zlecenie dotyczy trasy zagranicznej. Przyjęcie zlecenia do realizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem faktu, iż Zleceniobiorca jest uprawnionym przedsiębiorcą – przewoźnikiem drogowym.
 7. Zleceniobiorca niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy następujące dokumenty: – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS; – decyzję o nadaniu numeru NIP; – decyzję o nadaniu numeru REGON lub wydruk z systemu REGON; – licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego, – zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika pod rygorem odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy bez konieczności wzywania do jej wykonania i bez prawa do wynagrodzenia.
 8. W przypadku przewozu kabotażowego Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać wymogów co do terminów i innych wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 w zakresie możliwości wykonywania przewozu kabotażowego oraz posiadać stosowne ubezpieczenie zgodne z § 7a ust. 3 ustawy GüKG. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca oświadcza, iż powyższe warunki zostały spełnione.
 9. W przypadku przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Niemiec lub Francji odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkodę w przesyłce lub opóźnienie ograniczona jest do następujących kwot (z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy lub osób działających w jego imieniu bądź na jego zlecenie): a) w Niemczech: – do 40 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce – do trzykrotności przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki b) we Francji – do 20 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie poniżej 3 t – do 12 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie co najmniej 3 t – do wysokości przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki.
 10. Zleceniobiorca zobowiązany jest podstawić samochód odpowiedni do transportu towaru określonego w zleceniu (dotyczy to w szczególności przewozów ponadgabarytowych), czysty na zewnątrz i wewnątrz komory ładunkowej, która musi być wolna od obcych zapachów. W przypadku niespełnienia tego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązany jest do podstawienia auta zastępczego na swój koszt.
 11. W przypadku przewozów w temperaturze kontrolowanej przewoźnik zobowiązany jest: – wykorzystać do przewozu środek transportu wyposażony w sprawny technicznie agregat chłodniczy, wymagany przepisami świadectwa ATP i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem; – przed rozpoczęciem załadunku oraz przewozu upewnić się, iż agregat nie jest zużyty, był należycie konserwowany oraz posiada wystarczającą ilość energii zasilającej; – przed rozpoczęciem załadunku uzyskać i utrzymywać temperaturę, w jakiej przewóz ma zostać wykonany; – nie wyłączać silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego uzależniona jest od pracy silnika; – podłączyć agregat chłodniczy do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agregatu; – monitorować temperaturę przed i przez cały czas trwania przewozu; – przedstawić na żądanie Zleceniodawcy wydruk dokumentujący wysokość temperatury w naczepie w trakcie transportu; wydruk z termografu musi być w formie cyfrowej zawierającej: datę, godzinę, temperaturę transportu, częstotliwość zapisu nie może być mniejsza niż co 30 min.; wydruk ten winien być przechowywany łącznie z wydrukiem/ tarczkami tachografu przez co najmniej rok.
 12. W przypadku przewozu towarów podatnych na kradzież, takich jak elektronika, towary akcyzowe itd., środek transportu powinien być wyposażony w system nawigacji satelitarnej GPS z opcją monitorowania przez stację monitorową.
 13. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca potwierdza, iż dysponuje pojazdami odpowiednimi do realizacji zlecenia.
 14. Zleceniobiorca niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów odpowiednich do realizacji zlecenia, a także przekazać dane pojazdu, przy pomocy którego wykonany będzie przewóz obejmujące jego numery rejestracyjne, pod rygorem odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy bez konieczności wzywania do jej wykonania i bez prawa do wynagrodzenia.
 15. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Zleceniobiorca potwierdza, iż zatrudnia kierowców posiadającymi uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zlecenia.
 16. Zleceniobiorca niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy dane kierowcy bądź kierowców, którzy wykonywać będą przewóz obejmujące imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego, pod rygorem odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy Zleceniobiorcy bez konieczności wzywania do jej wykonania.
 17. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę jako Administratora na następujących zasadach:
  1. Zleceniodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Zleceniobiorcę przy zawieraniu i realizacji niniejszej umowy w następujących celach: dla celów związanych z wykonywaniem zawartej ze Zleceniobiorcą umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); jeśli będzie to konieczne w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej przez Zleceniobiorcę umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora; wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO; w celu marketingu usług własnych Zleceniodawcy (przesyłanie ofert handlowych o nowych ładunkach) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  2. Podanie danych niezbędnych do realizacji przedmiotowej umowy jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy ze Zleceniobiorcą i może być warunkiem prawidłowego jej wykonania, w przypadku danych podawanych w okresie realizacji zawartej między stronami umowy.
  3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Zleceniobiorca ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Zleceniobiorca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO.
  6. Dane przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wykonywania zawartej między Stronami umowy (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu umowy, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych).
  7. Przekazując Zleceniodawcy w ramach wykonywania zawartej umowy dane osób trzecich Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Administratora oraz wobec tych osób odpowiedzialność za posiadanie odpowiedniej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych, w szczególności do ich przekazania Zleceniodawcy.
  8. Zleceniobiorca oświadcza, iż przed przekazaniem danych osobowych, zrealizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane udostępnia, a których przekazanie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Dotyczy to w szczególności osób, z którymi współpracuje przy wykonywaniu zawartej między Stronami umowy.
  9. Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy wykonywaniu niniejszej umowy, zleceniodawcom Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora, obsługę księgową oraz organom uprawnionym do otrzymania informacji na podstawie przepisów prawa.
 18. W przypadku spóźnienia w podstawieniu (lub niepodstawienia) samochodu w miejscu załadunku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości frachtu brutto. Po upływie drugiej godziny opóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu załadunku Zleceniodawca ma prawo uznać samochód za niepodstawiony i dokonać odstąpienia od umowy z winy Zleceniobiorcy bez konieczności wzywania do jej wykonania i bez prawa do wynagrodzenia.
 19. W przypadku niepodstawienia samochodu w miejscu załadunku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości frachtu brutto. W przypadku spóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu rozładunku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej: – w przypadku przewozu krajowego w wysokości dwukrotności frachtu brutto; – w przypadku przewozu kabotażowego w wysokości trzykrotności frachtu brutto; o ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, W przypadku opóźnienia w przewozie międzynarodowym odszkodowanie należne Zleceniodawcy wynosić będzie kwotę frachtu brutto (chyba że dojdzie do niego w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej przewoźnika – wówczas nie podlega ograniczeniom), zaś przewoźnik zrzeka się zarzutu niewykazania szkody i zarzutu braku dowodu zaspokojenia osoby uprawnionej;
 20. W przypadku obciążenia Zleceniodawcy karą umowną przez jego klienta, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić ją w wysokości żądanej przez klienta i to w terminie 3 dni od wezwania przez Zleceniodawcę bez konieczności wykazywania przez Zleceniodawcę wysokości poniesionej przez klienta szkody.
 21. Zleceniobiorcę obowiązuje całkowity zakaz przeładunków lub doładunków bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności. Przewoźnik odpowiada za prawidłowość rozmieszczenia towaru oraz jego zabezpieczenie na czas transportu.
 22. Na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek informowania co 12 godzin o przybliżonym miejscu położenia ładunku.
 23. Zleceniodawca zastrzega, iż pierwsze 48 godziny postoju na załadunek i osobno na rozładunek (72 godziny w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw), a także postój w soboty, niedziele oraz święta przy załadunku i rozładunku są wolne od opłat postojowych. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania się samochodów ciężarowych. W pozostałym zakresie Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 100 euro za każde rozpoczęte 24 h przestoju, za który Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zawinionego przez Zleceniodawcę braku realizacji umowy przez Zleceniodawcę, w szczególności w przypadku braku towaru na załadunku, Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowaną szkodę Zleceniobiorcy, która nie może przekraczać kwoty 100 euro.
 24. Zleceniobiorca zobowiązany jest udokumentować postój i jego czas podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych kartą postojową potwierdzoną odpowiednio przez nadawcę lub odbiorcę. Podstawą naliczenia opłat postojowych może być wyłącznie karta postojowa potwierdzona przez nadawcę lub odbiorcę. Opłaty przysługują Zleceniobiorcy wyłącznie w sytuacji informowania Zleceniodawcy o zaistniałym opóźnieniu w załadunku lub rozładunku w momencie jego wystąpienia.
 25. W miejscu załadunku kierowca musi pobrać dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia, w szczególności list przewozowy, Lieferschein, Delivery note, dokument WZ, faktury związane z załadunkiem, atesty, specyfikacje towaru, przyjęcie towaru, dokument T-1 lub T-2, EX, EUR itp.
 26. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić zgodność listu przewozowego z otrzymanym zleceniem, w szczególności w zakresie adresu i osoby odbiorcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Zleceniobiorca powinien wstrzymać się z rozpoczęciem przewozu i niezwłocznie skontaktować się ze Zleceniodawcą w celu uzyskania instrukcji co do dalszego postępowania.
 27. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, by w liście przewozowym znalazły się zarówno dane Zleceniodawcy jako przewoźnika głównego, jak i dane Zleceniobiorcy oraz ewentualnie jego podwykonawcy jako kolejnych przewoźników, potwierdzenie przyjęcia przesyłki do przewozu oraz dane pojazdu, którym wykonywany jest przewóz ze wskazaniem jego numerów rejestracyjnych, dane kierowcy bądź kierowców wykonujących przewóz ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów dowodów osobistych, a także – jeśli nic innego nie wynika ze szczegółowych warunków zlecenia – kwota frachtu brutto przysługującego Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przewozu w polu nieopłaconych należności przewoźnika.
 28. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją, w szczególności w zakresie ilości, wagi, cech i numerów towaru, a także jego stan, stan jego opakowania i stan przygotowania przesyłki do przewozu. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w tym zakresie Zleceniobiorca zobowiązany jest do wpisania zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed rozpoczęciem przewozu.
 29. Zleceniobiorca zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość dokonanego przez załadowcę załadunku oraz rozmieszczenia towaru oraz w razie potrzeby zabezpieczyć go na czas transportu. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do prawidłowości załadunku i rozmieszczenia towaru Zleceniobiorca zobowiązany jest do wpisania zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed rozpoczęciem przewozu. Zleceniobiorca odpowiada za prawidłowość rozmieszczenia towaru oraz jego zabezpieczenie na czas transportu.
 30. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania na wyposażeniu samochodu chłodni minimum czterech tyczek rozporowych lub w przypadku plandeki minimum dwunastu pasów zabezpieczających. Kierowca zobowiązany jest do posiadania i używania na załadunku oraz rozładunku obuwia ochronnego oraz kamizelki odblaskowej.
 31. W przypadku braku możliwości dokonania oceny zgodności towaru z dokumentacją, jej stanu, stanu jej opakowania, stanu przygotowania przesyłki do przewozu lub prawidłowości dokonanego przez załadowcę załadunku Zleceniobiorca zobowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu i skontaktować się niezwłocznie ze Zleceniodawcą. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie może ocenić tylko ilości sztuk przesyłki, uprawniony jest do rozpoczęcia przewozu po wpisaniu stosownego zastrzeżenia potwierdzonego przez przedstawiciela załadowcy do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego.
 32. W przypadku gdy załadowca uniemożliwia Zleceniobiorcy dokonanie wpisów w listach przewozowych, o których mowa w pkt. 28, 29 i 31, Zleceniobiorca zobowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu i skontaktować się niezwłocznie ze Zleceniodawcą w celu uzyskania instrukcji co do dalszego postępowania.
 33. O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie dokonywać ani pomagać w załadunku lub rozładunku. Powyższy zapis nie oznacza zakazu uczestniczenia w załadunku bądź rozładunku w charakterze obserwatora.
 34. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać przewozu wyłącznie po drogach klasy międzynarodowej i krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo) z wyjątkiem dróg dojazdowych do miejsca załadunku i rozładunku i sytuacji, gdy nie ma możliwości poruszania się tymi drogami, w szczególności ze względu na objazdy lub blokady dróg ustalone przez policję lub inne służby porządkowe (np. z powodu wypadku drogowego, innego zagrożenia lub siły wyższej).
 35. Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z przesyłką przed kradzieżą z włamaniem.
 36. W przypadku przewozu elektroniki, towarów akcyzowych i innych towarów o obiektywnie wysokiej wartości Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać postojów wyłącznie na parkingu strzeżonym z zastrzeżeniem postanowień pkt. 37. Przez parking strzeżony strony rozumieją teren wydzielony, trwale ogrodzony, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking.
 37. Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z przesyłką przed kradzieżą z włamaniem.
 38. W innych przypadkach niż określone w pkt 36 Zleceniobiorca może odbyć postój środka transportu wraz z ładunkiem wyłącznie na parkingu przy całodobowej stacji benzynowej, motelu, hotelu, restauracji, barze lub urzędzie celnym, położonych na trasie przewozu przy drogach klasy międzynarodowej lub krajowej (oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo) i pod warunkiem, że kierowca nie pozostawia środka transportu bez nadzoru na czas dłuższy niż 60 minut.
 39. Dopuszcza się możliwość postoju środka transportu z ładunkiem w miejscach innych niż wymienione w pkt. 38 niniejszych warunków, wynikającego z:
  • obowiązku przyjęcia/wydania przesyłki tj. czynności związanych z załadunkiem, doładunkiem, przeładunkiem i rozładunkiem towaru, w tym także w czasie oczekiwania na rozpoczęcie tych czynności;
  • konieczności załatwienia formalności finansowych i celnych związanych z realizacją transportu, w tym oczekiwania na załatwienie tych czynności,
  • koniecznego postoju na parkingach przy przejściach granicznych i terminalach granicznych,
  • konieczności wezwania pomocy po awarii pojazdu lub wypadku drogowym,
  • nagłego i udokumentowanego przez lekarza zachorowania lub zasłabnięcia kierowcy,
  • konieczności tankowania paliwa lub uzupełnienia, bądź wymiany płynów eksploatacyjnych w pojeździe,
  • z przepisów prawa, m. in. o czasie pracy kierowcy, o czasie jazdy, o zakazie poruszania się pojazdów ciężarowych w określonym czasie, pod warunkiem, że kierowca nie pozostawia środka transportu bez nadzoru na czas dłuższy niż 60 minut.
 40. Pozostawienie przez kierowcę środka transportu wraz z towarem na czas dłuższy niż 60 minut jest dozwolone jedynie w przypadku zaparkowania środka transportu na parkingu strzeżonym.
 41. Opuszczając pojazd, kierowca zobowiązany jest:
  • zabrać z pojazdu dokumenty przewozowe,
  • dosunąć wszystkie szyby i zamknąć pojazd na wszystkie istniejące zamki,
  • uruchomić zamontowane w pojeździe zabezpieczenia przeciw kradzieżowe.
 42. Podczas każdego postoju kierowca zobowiązany jest w przypadku opuszczenia pojazdu dokładnie go zamknąć wszystkie zamki fabryczne na klucz, a klucze zabrać ze sobą i uruchomić wszystkie zainstalowane zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, alarm, immobiliser itp., a także zabrać ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe.
 43. Przy wydawaniu przesyłki odbiorcy winny być spełnione następujące warunki: – przesyłka została dostarczona do siedziby firmy lub miejsca zamieszkania odbiorcy wskazane przez nadawcę;
  • przesyłka została wydana osobie dorosłej znajdującej się pod wskazanym adresem;
  • osoba odbierająca pokwitowała odbiór czytelnym podpisem;
  • pokwitowanie zostało opatrzone: – w przypadku gdy adresatem jest osoba fizyczna: numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości odbiorcy, a dowód osobisty lub inny dowód tożsamości został okazany Zleceniobiorcy, – w przypadku gdy adresatem jest przedsiębiorca / firma: pieczęcią firmową.
 44. O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Przewoźnik zobowiązany jest do wymiany zwrotnych palet Euro w miejscu załadunku oraz w miejscu rozładunku w stosunku 1:1 oraz do uzyskania od nadawcy /odbiorcy prawidłowo wypełnionego i podpisanego kwitu paletowego. Przewoźnik ma prawo nie odebrać palet na miejscu rozładunku jedynie uzyskawszy wpis w kwit paletowy: „Palet nie wydano z powodu braku palet na wymianę”. W przeciwnym przypadku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 20 Euro (w przypadku frachtu określonego w Euro) lub 75 zł (w przypadku frachtu określonego w PLN) za każdą nierozliczoną paletę. Jeśli wartość poniesionej przez Zleceniodawcę szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 45. W przypadku jakichkolwiek komplikacji podczas wykonywania przewozu Zleceniobiorca zobowiązany jest skontaktować się w ciągu maksymalnie 25 minut ze Zleceniodawcą pod numerem telefonu wskazanym na zleceniu przewozowym. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu pod numerem ze zlecenia, Zleceniobiorca wykorzysta inne środki komunikacji (email, telefony podane na stronie WWW firmy). Za działania lub zaniechania podjęte bez konsultacji i zgody Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, w tym w szczególności obciążają go wszelkie koszty powstałe w związku z podjętymi działaniami lub zaniechaniami.
 46. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić Zleceniodawcy stały kontakt telefoniczny z kierowcą wykonującym przewóz, który powinien posiadać co najmniej jeden sprawnie działający środek łączności.
 47. Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich otrzymanych instrukcji dotyczących postępowania z przesyłką w czasie przyjmowania i wykonywania przewozu oraz sposobu zabezpieczenia przesyłki, określonych w otrzymanym zleceniu spedycyjnym lub wynikających ze stosowanych procedur, praktyk lub zwyczajów.
 48. Zleceniobiorca jest zobowiązany w ciągu 24 godzin po rozładunku poinformować Zleceniodawcę za pomocą faxu lub poczty elektronicznej o rzeczywistej dacie rozładunku towaru podając numer zlecenia. Jeżeli było więcej niż jedno miejsce rozładunku, wymagane jest podanie daty rozładunku w ostatnim miejscu.
 49. Faktura zawierająca numer zlecenia Zleceniodawcy wraz z oryginalnymi i potwierdzonymi 2 sztukami neutralnego CMR zaopatrzonego: w czytelną datę, czytelny podpis i pieczątkę odbiorcy ładunku, z wypełnionymi polami nr 16 oraz 20 zgodnie z przyjętym zleceniem oraz 2 sztukami wszystkich dokumentów towarzyszącymi przesyłce (w szczególności Lieferschein), musi być wystawiona w miesiącu, w którym nastąpił rozładunek oraz dostarczona w terminie 14
  dni od daty rozładunku. Niedotrzymanie terminu dostarczenia faktury wraz z dokumentami spowoduje obciążenie karą umowną w wysokości 1% frachtu za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu.
 50. W razie zajścia wypadku drogowego lub stwierdzenia kradzieży Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić policję i przekazać Zleceniodawcy notatkę policyjną.
 51. W razie powstania szkody, Zleceniobiorca obowiązany jest ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody wraz z dokumentacja zdjęciową, przesłać dokumenty i zdjęcia Zleceniodawcy wraz z oświadczeniem kierowcy o okolicznościach powstania szkody, jej przyczyn i rozmiarów, prawem jazdy kierowcy, zapisem termografu w przypadku dokonywania przewozu chłodnią, dowodem rejestracyjnym pojazdu oraz innymi dokumentami niezbędnymi do ustalenia okoliczności powstania szkody. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest podjąć aktywną współprace ze Zleceniodawcą w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności powstania szkody, jej przyczyn, rozmiarów oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy.
 52. Termin płatności wynosi 60 dni od daty dostarczenia faktury przewoźnika i liczony jest od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów, chyba że Zleceniodawca wyraźnie udzieli zgody na krótszy termin zapłaty.
 53. W przypadku stosowania w trakcie przewozu procedury celnej, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania wraz z fakturą potwierdzonego przez właściwy Urząd Celny dokumentu potwierdzającego prawidłowe jej zakończenie (np. SAD, EX1,T-1). Brak tych dokumentów nakłada na Zleceniobiorcę obowiązek zwrotu Zleceniodawcy wszelkich kosztów związanych z obciążeniami nałożonymi na Zleceniodawcę przez urząd celny lub urząd skarbowy bądź inny podmiot.
 54. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać przewóz osobiście. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie niniejszej umowy podmiotowi trzeciemu wyłącznie po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszego punktu, Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w wysokości dwukrotności frachtu brutto, a jeśli w czasie takiego przewozu dojdzie do szkody w towarze – w wysokości roszczenia dochodzonego od zleceniodawcy, niezależnie od zaspokojenia tego roszczenia przez Zleceniodawcę,.
 55. W przypadku wystąpienia szkody w towarze bądź z tytułu opóźnienia, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy kosztami naprawienia szkody od momentu, gdy sam zostanie wezwany do jej wyrównania, również w sytuacji gdy sam jeszcze szkody nie naprawił.
 56. Zleceniobiorca zobowiązuję się zachować w poufności i bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy nie ujawniać jakimkolwiek osobom trzecim, w tym innym przewoźnikom oraz nie wykorzystywać w celach innych, niż te, które wynikają z niniejszego zlecenia, jakichkolwiek informacji dotyczących działalności Zleceniodawcy oraz treści niniejszego zlecenia, otrzymanych lub ujawnionych w związku z niniejszym zleceniem. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 EUR.
 57. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zleceniodawca upoważniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości frachtu brutto za każde naruszenie, chyba że z niniejszych warunków wynika prawo Zleceniodawcy do zastosowania wyższej kary umownej.
 58. W przypadku wniesienia przez Zleceniodawcę reklamacji z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu, termin płatności frachtu ulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia reklamacji i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
 59. Zleceniobiorcę obowiązuje bezwzględny zakaz konkurencji w stosunku do Zleceniodawcy w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie 3 lat po jej zakończeniu. Za naruszenie powyższego obowiązku uważane będzie w szczególności składanie ofert bezpośrednio kontrahentom Zleceniodawcy oraz realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy. Za klienta Zleceniodawcy uważany będzie każdy podmiot, u którego odbywa się załadunek bądź rozładunek podczas realizacji zlecenia udzielonego Zleceniobiorcy, każdy podmiot wskazany w liście przewozowym jako nadawca lub odbiorca podczas realizacji zlecenia udzielonego Zleceniobiorcy, a także każdy podmiot, o którym Zleceniobiorcy wiadomo, iż udzielił zlecenia na przewóz Zleceniodawcy, który następnie powierzono Zleceniobiorcy. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązku określonego w niniejszym punkcie, Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100.000 euro za każde naruszenie. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy przewidziane w niniejszej umowie obejmuje również obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego punktu. W przypadku braku zgody na te postanowienia Zleceniobiorcy powinien zgłosić zastrzeżenia przed rozpoczęciem przewozu, a stawka wynagrodzenia ulega wówczas obniżeniu o kwotę stanowiącą równowartość 200 EUR.
 60. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 59 uważane będzie również składanie ofert bezpośrednio klientom Zleceniodawcy lub realizowanie przewozów na ich rzecz bez pośrednictwa Zleceniodawcy, zarówno osobiście przez Zleceniobiorcę, jak również przez podmioty z nim powiązane osobowo bądź kapitałowo.
 61. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Zleceniobiorcę przewidziany w niniejszej umowie jest niezależny od wystąpienia szkody i nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 62. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w przypadku przewozów międzynarodowych dodatkowo Konwencji CMR, zaś w przypadku przewozów kabotażowych przepisy kraju, w którym wykonywany jest przewóz kabotażowe w odniesieniu do zasad wykonywania umowy przewozu.
 63. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy z uwagi na siedzibę Zleceniodawcy.
 64. Zlecenie może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń. Brak odmowy ze strony Zleceniobiorcy przesłanej w ciągu 30 minut od przesłania mu faxem lub pocztą elektroniczną zlecenia transportowego jest równoznaczne z przyjęciem takiego zlecenia do realizacji na warunkach w nim określonych. Odmowa, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być przesłana faxem lub pocztą elektroniczną na numer/adres wskazany w zleceniu. Wszelkie zmiany, wykreślenia lub w inny sposób zakwestionowanie postanowień niniejszych warunków przez Zleceniobiorcę uznane będzie za nieważne, jeśli Zleceniobiorca przystąpi do wykonania przewozu.
 65. Za przyjęcie warunków zlecenia uważa się również podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do jego realizacji.
 66. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn nie później jednak niż na 1 godzinę przed planowanym terminem załadunku. Odstąpienie dochodzi do skutku poprzez przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną oświadczenia o anulowaniu zlecenia.
 67. Zleceniobiorca nie może przyjąć zlecenia pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.
 68. Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają takiej formy, w jakiej umowa została zawarta.

Contacts

Rate request form

Office address

Juliusza Słowackiego 55/1 60-521 Poznań

For correspondence

Fosa 31 02-768 Warszawa

Rate request form